Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Fotovoltaika v roce 2020

Dotace pro firmy mimo Prahu na fotovoltaické systémy s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III.

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Příjem žádostí:     Žádosti o podporu jsou přijímány od 13. 1. 2020, 13:00 do 31. 8. 2020, 15:00.
Příjemci podpory:     Malé a střední podniky, zemědělský podnikatel a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele.
Typy podporovaných aktivit:     Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Forma a výše podpory:     Základní míra podpory je 60 %, malý podnik má bonus 20 % a střední podnik má bonus 10 %:
        a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
        b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
       c) Je-li příjemcem dotace velký podnik (podnik nesplňující definici MSP16), je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
    Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
Specifika a omezení:     Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
    Podporovanými aktivitami nejsou:
         a) Výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
  b) instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách.Dotace a fotovoltaiku pro firmy 2020.
 

Nová Zelená Úsporám 2016

Jaká je aktuální situace na dotace na fotovoltaiku? Nyní můžete zažádat o dotaci na solární fotovoltaické systémy v rámci dotačního programu Nová Zelná úsporám. Podporována je instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb. Výše dotace  může dosáhnout 100 000 Kč pro okamžitou spotřebu elektřiny a 35 000 Kč pro využívání fotovoltaiky k ohřevu vody v bojleru.
Dotaci až 35 000 Kč lze získat na solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody, které pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody alespoň z 50 %. Systém musí být vybaven zásobníkem tepla či akumulační nádrží o měrném objemu alespoň 80 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu systému.
Vyšší podpora 100 000 Kč pak směřuje na podporu systémů propojených s distribuční soustavou, které umožní využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Systém musí zajistit automatické řízení v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.
Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení alespoň 70 % míry využití zisku systému k pokrytí spotřeby přímo v domě, na který je podpora poskytována.

Více zde. 

 

Sněmovna schválila osvobození od daně z příjmu pro provozovatele malých fotovoltaických elektráren

fotovoltaické panely

Dobré zprávy pro malé fotovoltaické elektrárny! Poslanci dne 3.3.2016 schválili daňové zvýhodnění pro provozovatele malých solárních elektráren o výkonu do 10 kWp. Daňové slevy budou platit zpětně už od 1.1.2016. Nově například u solárních elektráren s instalovaným výkonem do deseti kilowatt, na které od loňska nemusí být licence, již nepůjde o příjmy ze samostatné činnosti, ale o ostatní příjmy §10 ZDP. Podle NZDP příjmy z provozování FVE ve výši do 30.000 korun ročně budou osvobozeny od daně. Nyní NZDP posoudí Senát, kde by měl bez problémů projít.
Duch novely je v tom, že dodávka případných přetoků vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů do elektrizační soustavy může být zpoplatněna, i když výrobce není držitelem licence. To otvírá cestu samovýrobcům k uzavření smluv s obchodníkem vykupujícím přetoky, aniž by museli být držiteli licence, ale zejména také to, že obchodník převezme za samovýrobce odpovědnost za odchylku (přetoky)

Zdroj: ČFA, 5.4.2016

 

Nová zelená úsporám: Pro domácnosti až 27 miliard Kč

3. výzva pro rodinné domy v rámci dotací na fotovoltaické panely v programu Nová Zelená úsporám. Získejte dotaci až 100.000 Kč. Žádost vyřídíme za Vás. Nová zelená úsporám fotovoltaické panely
V dotačním programu Nová Zelená úsporám fotovoltaické panely musí být použity: 
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
Dotace fotovoltaika 2016
Termíny pro podání žádosti o dotace: 
Nová zelená úsporám 2016 fotovoltaika
 • Zahájení příjmu žádostí bylo 22. října 2015. 
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
 • Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek
Kdo může o dotace na fotovoltaické panely zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 
Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu. Žádost podáme z Vás. Cena podání je 8000 Kč, nutná součinnost a dodání informací. 
Základní pravidla:
1.    Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
2.    Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
3.    Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
4.    Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
5.    Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:
•    předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
•    v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
•    kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů
Oblasti podpory
Podporovány je efektivní využití zdrojů energie. Podporovány jsou následující typy systémů: Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů
 Dotace Fotovoltaika, Nová Zelená úsporám
Výše podpory fotovoltaických panelů - kolik můžete dostat? 
Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.
•    Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydáníRegistrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů.
•    U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
•    Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro rodinné domy stanovena na 5 mil. Kč.
•    Pro rodinné domy nacházející se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky na výšeny o 10 %.
(Poznámka: zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podoblasti podpory A.4, B.3 nebo C.5 a podoblasti podpory B.4 a C.6).
 
•    o dotaci na tato opatření může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami; výjimkou je kombinace solárního termického systému (podoblast podpory C.3.1/C.3.2) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů,
•    v podoblasti podpory C.3.3 jsou podporovány systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem,
•    v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon systému vyšší než 10 kWp,
•    v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
Maximální výše dotace na fotovoltaiku je 100.000Kč (C.3.6):Nová zelená úsporám fotovoltaické panely
Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6). 
Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů
•    podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
•    při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
•    v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
•    podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
•    podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
•    podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
•    v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
•    podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

Dotace Nová zelená úsporám Fotovotlaika

Na co si dát pozor při podávání žádosti o dotaci:

1.    Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
2.    Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. 
3.    Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
4.    Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory C jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.
DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:
Doklad o dokončení realizace. Předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu nebo doklad o připojení systému k distribuční soustavě (povinné pro podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6). Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele. Vzory obou dokumentů jsou k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ →PROTOKOL O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU / PŘEDÁVACÍ PROTOKOL.(originál)
Dokumenty k veřejné podpoře: Předkládají pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA, kde jsou ke stažení i příslušné formuláře. (originál)
Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků - předkládají se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). (originál nebo prostá kopie)
Pozn.: V případě, že krycí list technických parametrů, který jste předkládali k žádosti o podporu neobsahoval všechny požadované údaje (např. specifikaci SVT kódů použitých výrobků a technologií apod.), je nutné předložit spolu s dokumenty prokazujícími dokončení realizace podporovaných opatření také aktualizovaný krycí list technických parametrů.
Další postup po doložení realizace
Poté, co na příslušné KP dodáte všechny výše uvedené dokumenty, proběhne kontrola jejich úplnosti a správnosti. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Pokud jsou předložené dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory. 
•    Je nutné dodržet lhůty doložení realizace (= doložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí) stanovené v akceptačním dopise, který kromě stanovení lhůt obsahuje i podmínky pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám.
•    Podporována je pouze instalace kotlů na tuhá paliva splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1 a 2 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
•    V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1, 2 a 3 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
•    Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
•    Podporovány jsou pouze kondenzační plynové kotle na zemní plyn, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1a), 2b), 4 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
•    Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d steného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, tedy i z programu Nová zelená úsporám. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů".
Oprávnění žadatelé
V rámci 3. výzvy určené pro rodinné domy může být žadatelem o podporu:
•    vlastník popřípadě spoluvlastník rodinného domu
•    stavebník rodinného domu (v případě podpory novostaveb v oblasti B)
Žadatel musí zůstat vlastníkem rodinného domu, na který žádá o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti, až do vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. Pravidla týkající se změny vlastníků nemovitosti podrobně řeší kapitola 9 Závazných pokynů.
V případě, že rodinný dům je ve spoluvlastnictví více osob, je nutné doložit souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti jako jednu z povinných příloh žádosti (předkládá se i v případě společného jmění manželů). Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ

Typy žadatelů:
•    fyzické osoby nepodnikající (Pozor na výjimku v podoblasti podpory C.1 a C.2, viz Závazné pokyny kap. 2.4.1)
•    fyzické osoby podnikající (Pozor na výjimku v podoblasti podpory C.1 a C.2, viz Závazné pokyny kap. 2.4.1)
•    právnické osoby
Pozor!
V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo režimu blokové výjimky. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA. 
Pokud potřebujete více informací k dokládání realizace, neváhejte se obrátit na příslušné KP, popř.Zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.
Zdroj: novazelenausporam.cz
 

Dotace fotovoltaika 2016: Stát bude znovu podporovat malé solární elektrárny na střechách rodinných domů

Od příštího roku bude stát znovu vyplácet dotace na vybudování malých solárních elektráren na střechách rodinných domů. A to v rámci programu Nová zelená úsporám. Přesnou částku ministerstvo životního prostředí teprve počítá.
Podle Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost by to mohla být až polovina pořizovací ceny: 
„Očekáváme, že to bude nějaká diferencovaná sazba investiční podpory zhruba od 30 až 50 procent. Bylo by však také zajímavé, kdyby k tomu Česká republika přistoupila podobně jako letos Barack Obama ve Spojených státech amerických, který se zaměřil také na rodiny s velmi nízkými příjmy.“ 
 „Právě u nich dokáže solární energetika řešit anebo předcházet tomu, aby daná domácnost spadla do takzvané energetické chudoby. U těchto domácností si dokážeme představit, že by sazba byla daleko vyšší.“ 
Energie ze solární elektrárny dokáže pokrýt polovinu spotřeby domácnosti. 
V České republice je vydaných zhruba 27 tisíc licencí pro fotovoltaické elektrárny, drtivá většina z nich jsou menší zdroje. 

15. září  2015 v 10:18, www.rozhlas.cz

 

 

Fotovoltaické elektrárny v r. 2015

Přečtě se si článek na idnes.cz z 11.2.2015: Střešní soláry bez licence. Stát usnadní cestu zeleným elektrárnám: Malé zelené (tedy i fotovoltaickéelektrárny do 10 kW už nebudou potřebovat pro provoz licenci, přesto budou moci prodávat přebytečný proud za tržní cenu do sítě. Stát chce omezením byrokracie přispět k rozvoji malých obnovitelných zdrojů. Počítá s tisícovkou nových instalací fotovoltaických panelů ročně.
 

Seznam fotovoltaických elektráren v ČR

Seznam fotovoltaických elektráren v ČR je na tomto odkazu: Mapa solárních elektráren v České republice

http://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php

Najdete zde seznam majitelů FVE a přehlednou mapu. Vyhledávání FVE dle názvu, majitele, lokality, výkonu FVE či licence. 

 

 

 

Novela energetického zákona

V pondělí dne 20.10.2014 Vláda České republiky v pozdních večerních hodinách projednala a schválila novelu sporného energetického zákona. Součástí nové legislativy je i novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Z návrhu zákona definitivně vypadly nejtvrdší ustanovení zasahující do podpory obnovitelných zdrojů, které prosazoval zejména Energetický regulační úřad.Novela energetického zákona
Změna v účtování podpory OZE
Jednou z největších změn, kterou novela přináší, je změna způsobu platby poplatku na OZE. Ten by měl být nově stanovován podle hlavního jističe. V současné době se poplatek určuje podle spotřeby elektřiny, jeho maximální výše letos v Česku činí 495 korun za megawatthodinu.
Stát dosud podporoval decentrální výrobu jako prvek, který vede ke snížení zátěže přenosové a distribuční soustavy. V důsledku navrhované změny budou naopak decentrální výrobny znevýhodněny novým nákladem. Ve svém důsledku tak jde o další zásah do provozu obnovitelných zdrojů. 
Rovněž se dá očekávat, že změna výpočtu příspěvku se negativně dotkne malých a středních podniků a také domácností, které ponesou dodatečné náklady místo průmyslových podniků, které budou od podpory zcela či částečně osvobozeny.
Zelená pro malé FVE
Novela má také mimo jiné umožnit rozvoj střešních fotovoltaických elektráren do 10 kW. Pro jejich instalaci už nemá být nově potřeba licence, a to ani v případě, že se bude jednat o podnikání.
Takto zní návrh příslušeného ustanovení v novele: „Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřina propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou“.
V novele také nebude obsažen zákaz přetoků do sítě u mikrozdrojů do 10 kW. Otázku přetoků však chce MPO řešit v budoucnu jinou cestou. Prohlásil to ředitel odboru elektroenergetiky MPO Ladislav Havel během konference Solární energie v ČR 2014, která proběhla minulý týden v Praze.
Prověřování návratnosti znovu na scéně?
Podle sdělení zdrojů blízkých CZEHPO se však nad solárním sektorem v ČR vznáší další hrozba. Zástupce ministerstva připustil, že se MPO obrátilo na Evropskou komisi s dotazem ohledně posouzení zákona č. 180/2005 Sb. – Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Pravděpodobným cílem ministerstva je přitom znovuotevření otázky možného prověřování návratnosti také u zdrojů uvedených do provozu před datem 1.1.2013. To by mohlo znamenat další retroaktivní zásah snižující garantovanou podporu. CZEPHO bude samozřejmě vůči podobným pokusům solární sektor důrazně bránit.
Dalším důkazem, že MPO hledá cestu k možnosti opětovného prověření návratnosti investic do FVE lze získat ze zápisu jednání vlády, které proběhlo dne 15. října. V této záležitosti v režimu utajení ministr průmyslu Mládek poskytl vládě informace o plnění úkolu „Variantní řešení koncepce dalšího snižování poplatků za OZE v ceně elektřiny a rovněž dalších poplatků zatěžujících podnikatelské subjekty“.
Přijdou další změny?
Novela je od začátku její tvorby neustále upravována, jen na jednání Legislativní rady vlády byl materiál třikrát. To, že je zákon stále „živý“, připustil na čtvrteční konferenci o solární energii i ředitel odboru elektroenergetiky MPO Ladislav Havel.
„V zákoně dochází ke změnám a jsem přesvědčen, že v Parlamentu v něm dojde k dalším změnám od A až do Z, počínaje definicemi a konče přechodnými ustanoveními i účinností některých paragrafů, které jsme navrhovali,“ uvedl Havel.
O dalším průběhu projednávání novely již na půdě Parlamentu ČR vás budeme průběžně informovat. Zdroj: SolarniNovinky.cz
 

Nová zelená úsporám 2014

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí dotaci na vytápění fotovoltaickými panely. Více zde

 

Fotovoltaika 2014

Fotovoltaika 2014.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie v roce 2014 ZDE
 

Výkupní ceny elektřiny z FVE pro rok 2013

Výkupní ceny elektřiny vyrobené z fotovoltaiky pro elektrárny postavené po 1.7. 2013 se dělí dle výkonu fotovoltaické elektrárny a způsobu provozování. Výkupní ceny pro elektřinu z FVE postavené během druhé poloviny roku 2013 jsou následující:
 • Fotovoltaická elektrárna do 5 kW - přímý výkup:  2990 Kč/MWh.
 • Fotovoltaická elektrárna do 5 kW - zelený bonus: 2440 Kč/MWh.
 • Fotovoltaická elektrárna 5 kW - 30 kW: přímý výkup: 2430 Kč/MWh.
 • Fotovoltaická elektrárna 5 kW - 30 kW: zelený bonus: 1880 Kč/MWh.

Výkupní ceny fotovoltaiky pro 2013

Výkupní ceny elektřiny vyrobené využitím slunečního záření pro rok 2013. 
 

Žádost o připojení FVE - První krok k fotovoltaice

 Vyplnění a odeslání žádosti o připojení fotovotlaické elektrárny u distributora elektrické energie je prvním krokem k Vaší fotovoltaické elektrárně. 
Žádost o připojení výrobny elektřiny u ČEZ stáhnete zde. Ostatní formuláře ČEZ stáhnete zde
 

Recyklační poplatek na fotovoltaické panely

Optimus A-Trade s.r.o., dovozce fotovoltaických panelů SunWave.cz, je registrován v rámci kolektivního sběru elektroodpadů u Retela s.r.o. a v systému EkoKom pro recyklaci a sběr odpadů z obalových materiálů. Poplatky za recyklaci obalových materiálů jsou již zahrnuty v našich cenách výrobků.  
 • Recyklační poplatek na 1 ks fotovoltaického panelu je 50 Kč bez DPH. 
Výše recyklačního poplatku je platná pro panely SunWave, které jsou aktuálně skladem a do doby, než Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí vyhlášku upravující zákon o recyklaci fotovoltaických panelů. 

Co je to PV Cycle? 

PV cycle je evropská nezávislá nezisková organizace, která se zabývá sběrem fotovoltaických panelů po uplynutí jejich životnosti. PV cycle je plně hrazena ze zdrojů výrobců a dovozců. V reálu toto znamená, že po uplynutí životnosti panelů můžete panel odevzdat na vybraná místa a panel bude ekoligicky zrecyklován. Zodpovědní výrobci fotovoltaických panelů dobrovolně přispívají na provoz této asociace a podílejí se tak na ekologické recyklaci fotovoltaických panelů. Výrobci, se kterými spolupracuje SunWave jsou součástí systému PV cycle. Více zde. 

 

                               sunwave-cz               

 

 

EU zavádí antidumpingové clo na fotovoltaické panely a články

 Dle nařízení Komise EU č. 182/2013 ze dne 1. března 2013, se zavádí celní evidence dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky. EU tímto nařízením chrání Evropské výrobce fotovoltaických panelů a zároveň může mít tento krok vliv na zvýšení cen fotovoltaických panelů v blízké budoucnosti. 

Zdroj a celá zpráva Komise: http://eur-lex.europa.eu/ (6.3.2013)

 

Nejdůležitější legislativní normy, které upravují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

 • Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a jeho změny;
 • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon);
 • Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (platný od 1.1. 2013);
 • Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., Vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., Vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb.
Tyto a další zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy a nařízení vlády týkající se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie naleznete v plném znění na www.eru.cz nebo na portal.gov.cz.
 

Jaký materiál je k výstavbě fotovoltaické elektrárny potřeba?

 

Jaká byla výkupní cena elektřiny pro rok 2012?

Výše podpory pro výrobu elektřiny ze sluneční energie pro rok 2012 byla:
 • Výkupní cena elektřiny garantovaná po dobu 20 let: 6,16 Kč za kWh;
 • Zelený bonus: 5,08 Kč za kWh.